Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS

στις κατηγορίες: Θερμομόνωση - Ηχομόνωση

  1. Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS δεν μεταβάλει τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ στο χρόνο.
  2. Έχει σαφώς διπλάσια διαπνοή από άλλα θερμομονωτικά υλικά.
    Με βάση πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά παραθέτουμε τα εξής:
  • EPS : Expanded Polystyrene – Διογκωμένη πολυστερίνη

Διέπεται ως προς την μεθοδολογία παραγωγής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά από τα πρότυπα:
ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS) – Προδιαγραφή» και

Ι. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 (Σελ. 12)

Σύμφωνα με την παρ: 4.2.7.3 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση, Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο.

ΙΙ. ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 (Σελ. 15)

Σύμφωνα με την παρ: 4.3.9.1 Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση, η υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση, Wlt, καθορίζεται σύμφωνα με το EN 12087, είτε για μερική βύθιση είτε για ολική βύθιση είτε και τα δύο.

Η τιμή της υδαταπορρόφησης σε μερική βύθιση, WL(P)i, δηλώνεται σε επίπεδα με βαθμίδες ανά 0,1 kg/m2.
Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.

Η τιμή της υδαταπορρόφησης σε ολική βύθιση, WL(Τ)i, δηλώνεται σε επίπεδα με βαθμίδες ανά 1%.
Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.

Πίνακας: Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση EPS εξωτερικής θερμομόνωσης

Level Requirement %
WL(T)3 ≤ 3,0
WL(T)2 ≤ 2,0
WL(T)1 ≤ 1,0

ΙΙΙ. ΔΙΑΠΝΟΗ

Η διαπνοή ενός υλικού, η ικανότητα του υλικού στη διάχυση υδρατμών, μετριέται με τον συντελεστή διαπνοής (ή συντελεστή διάχυσης υδρατμών) «μ». Ο συντελεστής διαπνοής του αέρα είναι μ=1.

Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής «μ» ενός υλικού, τόσο καλλίτερα διαπνέει ένα υλικό και συνεπώς ελαττώνεται το φαινόμενο εμφάνισης σημείου δρόσου (υγρασίας) στην εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου.

Με την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 31/2010/ΕΕ για την υποχρεωτική κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ελεγχόμενου αερισμού, η απαίτηση για αναπνέοντα υλικά είναι εξαιρετικά επιβεβλημένη.

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 (Σελ. 15)

Σύμφωνα με την παράγραφο: 4.3.13 Διαπερατότητα υδρατμών, Συντελεστής «μ» EPS 80 = 20 έως 40, EPS 100 = 30 έως 70.